Сряда, 12 Май 2021г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
67
678
854

-176
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1599
4675
4504

+171

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 213 425


КОНКУРСИ ЗА РАБОТА В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЪРДЖАЛИ
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ПРИЗОВКАР - 15.03.2019г. Печат

П Р О Т О К О Л

 

в изпълнение на  ЗАПОВЕД  № РД-11-17/07.02.2019 г.

 

Днес, 15.03.2019 г. от 10.00 часа, в Зала № 1 на  Административен съд – Кърджали, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВИКТОР ДИНЕВ АТАНАСОВ – съдия в  Административен съд    Кърджали;

ЧЛЕНОВЕ:

1. МАРЛЕНА МИТКОВА ЙОРДАНОВА – съдебен администратор в Административен съд – Кърджали;

2. ПАВЕЛ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ – призовкар в Административен съд – Кърджали.

 

На Комисията е поставена задача:

 

Да проведе конкурса по обявения в т. 7 от Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на административния ръководител-председател на Административен съд – Кърджали, начин, като класира само успешно издържалите конкурса. За резултатите от класирането да състави протокол, съгласно обявените условия, като представи същия на административния ръководител-председател на Административен съд – Кърджали в 3-дневен срок от приключване на конкурса, ведно с документите на класираните кандидати. Протоколът с крайния резултат, във същия срок, да се публикува и на интернет страницата на съда.

С протокол от 27.02.2019 г., Комисията – назначена  със  заповед  № РД-11-17/07.02.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали е допуснала до участие във втория етап на конкурса – събеседване, само един кандидат – РУМЕН ВАЛЕНТИНОВ КОЛАЧЕВ, който се явява на втория етап от конкурса.

Във втория етап, съгласно т. 8 от Заповед № РД-11-06/16.01.2019 г. на Председателя на Административен съд – Кърджали, кандидатът ще бъде оценяван от всеки член на комисията, по петобалната система, като крайната оценка ще представлява средноаритметичен сбор от получените оценки.

Комисията е изготвила и приела Критерии, по които ще оценява кандидата за Въпроси свързани с длъжността и Общи въпроси за: комуникативност, лоялност, отношение към работата и мотивация на кандидата. Също така предварително е подготвила 12 /дванадесет/ въпроса с характера на тест, относими към длъжността „Призовкар”, на които даде възможност на кандидата, в рамките на 10 /десет/ минути, да отговори, чрез заграждане на верните отговори.

Чрез задаване на общи въпроси, кандидатът отговори устно на зададените му въпроси относно комуникативност, лоялност, отношение към работата и мотивацията му за работа за длъжността „Призовкар”, след което същият бе изведен от конкурсната стая, до обявяване на резултата от конкурса.

Видно от тестовите отговори на кандидата, Комисията констатира, че същият  напълно познава длъжностните си задължения и Правилника за администрацията в съдилищата.  

На тестовите отговори беше поставена обща оценка, съгласно приетите Критерии от Комисията.

От устното събеседване с кандидата и от отговорите на зададените му въпроси, Комисията установи, че кандидатът притежава необходимите за заемане на длъжността качества: комуникативност, организираност, лоялност и умение за работа в екип.

На всеки отговор, Комисията постави на кандидата отделни оценки /по петобалната система/, като общата оценка се формира като средноаритметичен сбор от получените такива, посочени в табличен вид:

 

№ ПО РЕД

ИМЕ НА КАНДИДАТА

1.

2.

ОБЩА СРЕДНА ОЦЕНКА

КОМИСИЯ

КОМИСИЯ

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

 

РУМЕН

ВАЛЕНТИНОВ

КОЛАЧЕВ

 

5

5

5

5

5

                 

 

Въз основа на проведения конкурс, Комисията

 

Р Е Ш И:

 

Класира кандидата Румен Валентинов Колачев на първо място.

Комисията покани кандидата Румен Валентинов Колачев в конкурсната зала и  в негово присъствие обяви резултата от проведения конкурс.

Протоколът от крайния резултат на конкурса, да се публикува на интернет страницата на Административен съд – Кърджали, незабавно, след неговото изготвяне.

На основание чл. 144 от ПАС, настоящият протокол да се представи на Председателя на административен съд – Кърджали, ведно с документите на класирания кандидат.

 

Комисията приключи работата си в 10.35 часа.

 

 

                    КОНКУРСНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/В. АТАНАСОВ /

 

ЧЛЕНОВЕ:         

1.                        /п/

/М. ЙОРДАНОВА/

 

2.                        /п/

/П. ГОСПОДИНОВ/

 

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 10

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 19 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали