Вторник, 11 Май 2021г.

ПРАВНА ПОМОЩ


ПРАВНА ПОМОЩ

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС


ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

МЕДИИТЕ ЗА НАС


ИНФОРМАЦИОННИ РУБРИКИ

ПОСЕЩЕНИЯ

Посещения в страницата [+/-]
Днес:
Вчера:
Миналия ден:
25
678
854

-176
Тази седмица:
Миналата седмица:
По-миналата седмица:
1557
4675
4504

+171

Посетители
ОБЩ БРОЙ ПОСЕТИТЕЛИ 2 213 383


ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ Печат

ПРАВИЛА


ЗА ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАСАЕЩИ ОРГАНИЗАЦИЯТА

И АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДА

 

1. С тези правила се определят условията и реда за:

-приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица;

-процедурата за разглеждане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица.

2. Постъпилите в деловодството на съда (вкл. по пощата и на интернет страницата на съда) сигнали и жалби се регистрират във входящия дневник и се докладват на Председателя.

3. Председателят на съда с резолюция ги насочва към съответните лица за разглеждане /проверка и доклад/, спазвайки процедурата, описана по долу.

4. Ако бъде констатирано, че документът, съдържащ сигнал или жалба не е подписан, се уведомява подателят, за да положи подписа си, а ако сигналът е анонимен, то той се оставя без разглеждане.

5. Процедурата за разглеждане на сигнал или жалба започва с резолюция на Председателя  на Административен съд и  назначаване на комисия  за разглеждане на жалбите и сигналите.

6. Председателят на съда определя със заповед за всеки конкретен случай лицата, които ще участват в комисиите за разглеждане на жалбите и сигналите.

7. Комисията за разглеждане на жалбите и сигналите събира, обобщава и анализира всички необходими доказателства (респ. взема обяснения от проверявания служител) за изясняване на обстоятелствата по сигнала или жалбата.  В 10-дневен срок от постъпване на  сигнала или жалбата се съставя протокол, към който    се    прилагат всички  събрани доказателства. Протоколът се подписва от членовете на комисията.

8. Комисията представя протокола и събраните доказателства на Председателя на Административен съд – Кърджали.

9. Председателят на съда се произнася по протокола на комисията в 5-дневен срок от предаването му, като за резултата се уведомява жалбоподателят.

10. Решенията /заповеди за наказания/ по сигнали и жалби се публикуват на интернет – страницата на Административен съд – Кърджали.

11. Документацията от извършени проверки по сигнали и жалби се архивира в архива на Административен съд – Кърджали, съгласно утвърдената от Държавен архив - Кърджали Номенклатура на делата със сроковете им на съхранение.

12. Настоящите  Вътрешни  правила  влизат в сила от датата на  тяхното утвърждаване. Изменение и допълнение на правилата се извършва със Заповед на Председателя на съда.

13. Правилата се разпространяват чрез локалната мрежа на съда в папка “Вътрешни документи” и се публикуват на интернет – страницата на Административен съд – Кърджали.


Последна промяна от Петък, 25 Юли 2008г. 11:01ч.
 

ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА


ТЪРСЕНЕ В ЦУБИПСА

ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ


ПОРТАЛ Е-ПРАВОСЪДИЕ

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА


СПРАВКА ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЛАТА

ДЕКЛАРАЦИИ


ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.12, т.2

АНКЕТА

Според Вас, разумен ли е срокът, в който се разглеждат делата?
 

СТАТИСТИКА

В момента има 47 посетители в сайта
 страницата е разработена с Joomla! - система за управление на съдържанието под GNU/GPL лиценз, © 2008 Информационно обслужване АД клон Кърджали